Начало Любопитно ХОРОСКОП ЗА 1 АПРИЛ

ХОРОСКОП ЗА 1 АПРИЛ

ОВЕН

Гол­яма част от Ов­ни­те ще бъ­дат за­рад­ва­ни днес от из­год­ни въз­мож­нос­ти в лю­бов­на­та сфе­ра. Ос­вен то­ва не е за пре­неб­рег­ва­не и шан­сът за про­фе­сио­нал­на реа­ли­за­ция. Оча­ква ви ху­ба­ва пром­яна, за някои се свър­зва със зад­гра­нич­но пъ­ту­ва­не. По­не­дел­ник обе­ща­ва и пе­чал­би, но мо­же да кос­тва из­ха­бе­ни нер­ви и кон­флик­ти.

ТЕЛЕЦ

Прек­ра­сен ден за вас, с ле­ко­та ще пос­ти­га­те за­мис­ли­те си. Ако пос­та­ви­те на­ча­ло на но­ва дей­ност, ще се рад­ва­те на ус­пеш­но раз­ви­тие. Се­га сме­ли­те и пред­прием­чи­ви дей­ствия са по-бла­гоп­рия­тни, от­кол­ко­то па­сив­нос­тта и из­чак­ва­не­то. Има­те из­клю­чи­те­лен шанс да по­доб­ри­те ка­чес­тве­но жи­во­та си. Пъ­ту­ва­не в чуж­би­на ще ви ук­ре­пи фи­нан­со­во.

БЛИЗНАЦИ

Из­пък­ват из­год­ни въз­мож­нос­ти за пол­зот­во­рен ден, ще бъ­де­те и лич­но об­ла­го­де­телс­тва­ни. В то­зи сми­съл е вид­на на­ме­са­та на влия­те­лен мъж в де­ла­та ви, ве­роя­тно прия­тел. Не е из­клю­че­но днес да сте по-зае­ти, но уси­лия­та ви ще бъ­дат въз­наг­ра­де­ни. Са­мо не се за­дъл­бо­ча­вай­те в из­лиш­ни де­тай­ли и из­бягвай­те раз­пра­вии в до­ма си.

РАК

Въз­мож­но е по­не­дел­ник да ви из­не­на­да с неп­рия­тна пром­яна, бъ­де­те нащ­рек в от­но­ше­ния­та си с око­лни­те. Не вли­зай­те в без­смис­ле­ни спо­ро­ве. Не е из­клю­че­но да бъ­де­те ого­рче­ни, из­ма­ме­ни от чо­век, на ко­го­то вярва­те. По от­но­ше­ние на про­фе­сио­нал­ни­те ви за­дъл­же­ния денят съ­що не е лек, па­зе­те се от га­фо­ве и греш­ки.

ЛЪВ

Пред­стои чу­де­сен ден за Лъ­во­ве­те. В жи­во­та ви се из­вър­шват про­ме­ни, кои­то зас­ягат как­то ин­тим­на­та, та­ка и де­ло­ва­та дей­ност. От­кри­ват се шан­со­ве за ка­чес­твен про­фе­сио­на­лен рас­теж, за уве­ли­ча­ва­не на фи­нан­со­ви­те до­хо­ди. Ни­що чуд­но някои от вас да за­ми­нат зад гра­ни­ца с цел ук­реп­ва­не на по­ло­же­ние­то си. Пот­ръг­ва ви и в лю­бов­та.

ДЕВА

По­не­дел­ник се ха­рак­те­ри­зи­ра с ху­ба­ва пром­яна и га­ран­ти­ра ус­пех за пред­прием­чи­ви­те от зна­ка. Денят е под­ходящ за но­ви на­чи­на­ния. Звез­ди­те фик­си­рат бла­гоп­рия­тни въз­мож­нос­ти за раз­ви­тие­то на про­фе­сио­нал­ни­те ви де­ла, въп­ре­ки че мо­же да ви ядо­сат с де­ма­го­гия днес. Вни­ма­вай­те вкъ­щи, за­беля­зват се неп­рия­тнос­ти.

ВЕЗНИ

В жи­во­та ви нас­тъп­ва ху­ба­ва пром­яна, но не е из­клю­че­но днес да се сблъс­ка­те с някои проб­ле­ми. От­кри­ват се из­год­ни въз­мож­нос­ти по про­фе­сио­нал­на ли­ния да при­пе­че­ли­те не­що до­пъл­ни­тел­но, но точ­но тол­ко­ва сте зас­тра­ше­ни от па­рич­ни из­ма­ми и раз­пра­вии. Чо­век, кой­то се на­ри­ча ваш прия­тел, съ­що мо­же да ви из­лъ­же с не­що.

СКОРПИОН

Скор­пио­ни­те в по­не­дел­ник мо­же да бъ­дат за­сег­на­ти от неп­рия­тнос­ти. Ста­ва ду­ма за пром­яна, неп­ред­ви­де­ни съ­би­тия. Вни­ма­вай­те в об­щу­ва­не­то си с око­лни­те – близ­ки, прия­те­ли и поз­на­ти. Въз­мож­но е чо­век, ко­го­то оби­ча­те, да ви съз­да­де гла­во­бо­лия. Труд­но ще пре­ми­не ра­бот­ният ви ден. Някои от вас ще се рад­ват на опо­ра от брач­ния парт­ньор.

СТРЕЛЕЦ

Из­глеж­да то­зи ден пос­тавя на­ча­ло на един по­зи­ти­вен пе­риод. Ще се рад­ва­те на ус­пе­хи, а пер­спек­ти­ви­те са още по-об­на­деж­да­ва­щи. Из­пък­ват но­ви сти­му­ли за из­вър­шва­не на важ­ни поп­рав­ки в биз­не­са, как­то и за по­добр­ява­не на от­но­ше­ния­та с лю­би­мия чо­век. Оче­рта­ват се прия­тни тран­сфор­ма­ции и вкъ­щи. Оча­квай­те гос­ти.

КОЗИРОГ

По­не­дел­ник не е лек, но ре­ши­тел­нос­тта ви ще бъ­де въз­наг­ра­де­на, ще пос­тиг­не­те же­ла­ни­те ре­зул­та­ти в тър­се­не на пра­ва­та си. За някои Ко­зи­ро­зи ад­ми­нис­тра­тив­ни за­да­чи от­нос­но уре­жда­не на до­ку­мен­ти. Ще има­те ус­пех, мо­же да раз­чи­та­те и на доб­ро от­но­ше­ние от влия­те­лен мъж. Се­мей­ни­те меж­ду вас да не вли­зат в спо­ро­ве вкъ­щи.

ВОДОЛЕЙ

Оча­квай­те ху­бав и мно­го ус­пе­шен по­не­дел­ник, осо­бе­но във връз­ка с па­ри. Наб­лю­да­ват се дос­та из­год­ни пред­пос­тав­ки за осъ­щест­вява­не на же­ла­ния­та ви, не е из­клю­чен и ха­зар­тен шанс. Сил­на­та ви ин­туи­ция ще бъ­де ве­рен съ­вет­ник при взи­ма­не на важ­ни ре­ше­ния, при кон­крет­ни дей­ствия. Из­пък­ва ху­ба­ва пром­яна от до­маш­но ес­тес­тво.

РИБИ

Денят ще ви зат­ру­па с ра­бо­та, из­глеж­да твър­до сте ре­ши­ли да прик­лю­чи­те за­да­чи­те си. По­не­дел­ник е под­ходящ за се­мей­ни и би­то­ви де­ла, но не сте пред­па­зе­ни от раз­пра­вии по па­рич­ни въп­ро­си. Въз­мож­но е да се по­чувс­тва­те ос­кър­бе­ни в то­зи сми­съл. Вни­ма­вай­те в служ­ба­та, па­зе­те се от до­пус­ка­не на греш­ки. Не се преу­мор­явай­те.

източник: struma.bg

Добави Коментар

Top